Psaume 121 (2021)

Achtergrond

Je lève mes yeux vers les montagnes, 
D’ou me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Éternel, 
Qui a fait les cieux et la terre.
L’Éternel te gardera de tout mal, 
Il gardera ton âme;
L’Éternel gardera ton départ et ton arrivé, 
Dès maintenant et à jamais.
Je lève mes yeux vers les montagnes, 
Le secours me vient de l’Éternel.

Media

Versie 19-11-2021

Analyse

Het openingsmotief door sopranen en alten wordt in het hele stuk op tal van manieren gevarieerd.

De geselecteerde tekstregels zijn gekozen om de ontwikkeling van een verwachtingsvolle twijfel (D’ou me viendra le secours?) tot een ontwikkelend vertrouwen (Le secours me vient de l’Éternel) weer te geven. De eerste zinnen worden in een aarzelende, afwachtende benadering weergegeven. Allengs ontstaat een verwachtingsvol vertrouwen.

Hoewel de muziek er op het eerste gezicht complex uitziet, geven de maataanduidingen slechts aan op welke wijze de muziek quasi-maatloos op de gekozen cadans van de tekst moet klinken. Het onderscheid tussen bijvoorbeeld 6/4 en 3/2 is dus functioneel.

De tonaliteit is zwevend door het gebruik van veel kleine terts harmonieën. Maar het stuk eindigt met overtuiging in C-groot.


Tekst en vertaling

Version Louis Segond (LSG)Vertaling
Je lève mes yeux vers les montagnes, 
D’ou me viendra le secours?
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal.
Le secours me vient de l’Éternel, 
Qui a fait les cieux et la terre.
Mijn hulp is van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heefts.
Il ne permettra point que ton pied chancelle; 
Celui qui te garde ne sommeillera point.
Hij zal uw voet niet laten wankelen;
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Voici, il ne sommeille ni ne dort, 
Celui qui garde Israèl.
Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren,
noch slapen.
L’Éternel est celui qui te garde, 
L’Éternel est ton ombre  ta main droite.
De Heer is uw Bewaarder, 
de Heer is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
Pendant le jour le soleil ne te frappera point, 
Ni la lune pendant la nuit.
De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts..
L’Éternel te gardera de tout mal, 
Il gardera ton âme;
De Heer zal u bewaren van alle kwaad;
uw ziel zal Hij bewaren.
L’Éternel gardera ton départ et ton arrivé, 
Dès maintenant et à jamais.
De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

2021-08-18

%d bloggers liken dit: